පුලස්ති ශ්‍රී පරාක්ක්‍රම - සිංහල

B.A (SP) University of Kelaniya / Dip in Buddhism (Uni Colombo)

තාරුණ්‍යයේ සොදුරුතම භාෂා සංස්පර්ශය
Mon
03:00 PM - 05:30 PM
Wed
03:00 PM - 05:30 PM
Thu
03:30 PM - 05:30 PM
Fri
03:30 PM - 05:30 PM
Sat
02:00 PM - 04:00 PM
04:30 PM - 06:30 PM
Sun
01:00 PM - 03:00 PM
03:15 PM - 05:30 PM

071 92 10602

Weragoda Road, Pallewela, Gampaha

Claim this Business
Load More

No Images To Display

තාරුණ්‍යයේ සොදුරුතම භාෂා සංස්පර්ශය

no ratings

Load More

This Business has no Offer to display.

send us a message